Park roku 2023 – tisková konference

Pozvánka na tiskovou konferenci k zahájení soutěžní přehlídky Park roku 2023, která se uskuteční 15. června 2023 od 11 hod.

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Soutěžní přehlídku Park roku pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., což jsou oborové profesní organizace, jejichž cílem je zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice. Účelem soutěžní přehlídky je zviditelnit kvalitní veřejně přístupná díla krajinářské architektury a zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a péče, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné. Nižší kvalita v kterékoliv etapě vzniku díla je limitující pro jeho aktuální hodnotu.

POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Posláním soutěžní přehlídky Park roku je popularizace krajinářské architektury formou představení realizací projektů  s vysokou biotechnickou, technickou i estetickou hodnotou. Přehlídka klade důraz na systémový přístup, neboť cílem krajinářské architektury je řešit komplexně otázky ekologické udržitelnosti, kvalitní a zdravé krajiny, kolektivní paměti, historického dědictví, kultury a spravedlivého využití území. Smyslem a základním posláním díla krajinářské architektury je jeho komplexní polyfunkční působení k zachování a rozvoji životního prostředí člověka s přihlédnutím k adaptaci a mitigaci v oblasti změny klimatu.

VYMEZENÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Soutěžní přehlídka je určena pro veřejně přístupná díla krajinářské architektury dokončená v době  1. 1. 2013–31. 5. 2023.
Díla musí být realizovaná na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace zhotovitele či investora.

PŘIHLÁŠENÍ DĚL DO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Přihlášku do soutěže podává jeden z uvedených subjektů:

a) autor díla,
b) investor díla s písemným souhlasem autora díla,
c) zhotovitel díla s písemným souhlasem autora díla,
d) zapsaný spolek, občanské sdružení a obdobné organizace s písemným souhlasem autora díla.

Podmínky účasti v soutěži splňují osoby, které nejsou přímým příbuzným, manželem nebo osobou v obdobném blízkém vztahu, trvalým projektovým partnerem či přímým spolupracovníkem členů poroty. Registrační poplatek se nehradí, účast v soutěžní přehlídce je bezplatná.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE A POŽADOVANÉ PŘÍLOHY

Přihláška do soutěže se podává vyplněním registračního formuláře a dodáním požadovaných příloh elektronicky. Přihláška obsahuje základní informace o projektu, investiční náklady, zahájení a ukončení projektu, dále informace o autorovi, dodavateli a investorovi díla.  

https://www.parkroku.cz/cs/

150 150 Park roku 2023 – tisková konference 2023-06-12