Revitalizace parku respektuje jeho historii a je šetrná ke stávajícím stromům. Do parku vnáší nové prvky, které vytváří ideální místo pro každodenní rekreační využívání. Park je funkčně propojen s okolím.

2022–2023

Štěpánčin park, Prachatice

Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích

M2AU - Linda Obršálová, Kateřina Miholová, Václav Mihola,

Grupeto - zahradní architekti - Václav Babka, Tomáš Babka

Revitalizace parku respektuje jeho historii a je šetrná ke stávajícím stromům. Do parku vnáší nové prvky, které vytváří ideální místo pro každodenní rekreační využívání. Park je funkčně propojen s okolím.

Štěpánčin park leží poblíž historického centra města Prachatic. Původní zahrada byla založena v roce 1881 z iniciativy okrašlovacího spolku na místě staré hradební nádrže. Ve druhé polovině 20. století se postupně změnila na veřejný parčík a ztratila původní charakter. Terénní úpravy, vyvolané poválečnou výstavbou sídliště v okolí, výrazně změnily a ovlivnily konfiguraci terénu, charakter parku a celého území. Původní, pro Štěpánčinu zahradu typická, pestrost vysazených rostlin se postupně vytratila a park potemněl nárustem stromů a svoje kouzlo postupně ztratil. V důsledku zanedbanosti a chátrání se park stal nevyužívaný a odříznutý od města. Parkem pouze procházeli lidé, kteří si zkracovali cestu z města k sídlištím po vyšlapaných pěšinách ve svazích.

Naší hlavní ambicí bylo obnovit původní krásu a jemnost parčíku a navrátit jeho potlačenou atraktivitu použitím soudobých moderních forem a tvarosloví s respektem k tušeným historickým stopám.

Zpevněné plochy a schodiště umožňují celoroční pobyt v parku, průchod všemi směry od centra k novodobé okolní zástavbě a sousednímu letnímu kinu.  Nově situované „odpočívadlo na slunci“ před kamennou zdí plní funkci alternativního pobytového místa. Uprostřed parku byl ponechán a barevně upraven dřevěný romantický altán, podél obvodu parku bylo umístěno, jako odkaz na minulost, oplocení se vstupními pilíři. Plocha uprostřed parku byla rozšířena a doplněna technikou pro instalaci dočasných objektů a pravidelné nebo občasné události, jako jsou především Slavnosti solné Zlaté stezky, vánoční trhy, koncerty, výstavy apod. Podstatnou součástí návrhu byly nezbytné intenzivní prosvětlující pěstební zásahy do přerostlých porostů stromů, dosadba kosterní vegetace a další dosadby, které mají obohatit druhovou rozmanitost. Pod stromy a ve svazích byly vysázeny půdopokryvné rostliny a na vhodných místech květiny. Uprostřed mezi chodníky a zpevněnými plochami vznikl velkorysý pobytový trávník. Park byl doplněn systémem pro zadržení přívalů srážkové vody.

Do revitalizace bylo zahrnuta také úprava okolních ploch. Nejvýše byla situována „vyhlídka“ propojená s parkem schodišti a pěšinami. Nově upravené okolí historického parku ve svazích umožňuje výhledy na park i město. Rovinaté zatravněné části slouží ke hře dětí i dospělých nebo jako pobytové louky.

Na park přímo navazuje projekt rekonstrukce letního kina (Mimosa architekti), projekty přináší do centra města Prachatic hodnotný a kvalitní prostor s výrazným společenským významem.

Původně temné nehostinné plochy se rekonstrukcí staly vyhledávaným svěžím moderním místem vystavěným s respektem k jeho bohaté minulosti.

150 150 Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích 2024-04-23
Typ
Parky
Místo
Štěpánčin park, Prachatice
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.m2au.cz/project/revitalizace-stepancina-parku
Rozloha v m2
11 950
Projekt
2018–2019
Realizace
2022–2023
Náklady v Kč
31 000 000
Investor
Město Prachatice
Zhotovitel
SaM silnice a mosty
Další
Foto: MORGUNNart