Obchodní podmínky

Portál do parku vlastní a provozuje

nezisková organizace DO PARKU – PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHTEKTURY z.s.

se sídlem Grafická 831/20, 150 00 Praha 5

Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

Spolek je zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka:L 74170, zapsáno 7.ledna 2021 a má přidělené identifikační číslo 097 16 467.

Poslání (účel) spolku

 1. je zejména zvýšení povědomí o oboru krajinářská architektura
 2. představení práce krajinářských architektů široké veřejnosti, navazujícím oborům, městským správám a úřadům.
 3. prezentace krajinářských realizací, od drobných intervencí v krajině, přes náměstí, parky, dětská hřiště a školní zahrady, až po velká území a krajinné projekty.
 4. propojení odborníků a veřejnosti

Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 1. Hlavní činností spolku je plnění poslání a plnění úkolů vymezených ve Stanovách. Podnikaní nebo jiná výdělečná činnost není hlavní činností spolku. 
 2. Hlavní činnost spolku může být financována z grantů, dotací, darů a vedlejší hospodářské činnosti.
 3. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 4. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře).
 5. Poskytování poradenství.
 6. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.
 7. Pořádání společenských akcí, výstav, atp).

Úkoly spolku

 1. provozování webového portálu pro naplnění účelu spolku
 2. podílení se na popularizaci oboru krajinářská architektura
 3. zajišťování a zvyšování odborné úrovně svých členů
 4. spolupráce s profesními organizacemi (ČKA, ČAKA)

Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací a hospodaří v souladu se závaznými právními předpisy.
 2. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
 3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtu spolku.