Martin Rathan: Koupil jsem si pozemek a vybudoval na něm mokřady

Před zhruba 15 lety jsem zakoupil u obce Nepomuk pod Třemšínem rozpadlou chajdu s pozemkem 400 m2. Kolem se rozprostíraly intenzivně spásané pastviny bez remízků či zatravněných pásů, bohužel i bez polních květin a motýlů. Většina potůčků v okolí byla napřímena a příliš zahloubena v okolním terénu, což je neblahé dědictví z dob socialistického zemědělství.

Naše rodina z tohoto kraje pochází a strávil jsem zde i část svého dětství. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl okolní přírodě v rámci svých možností pomoci.

Za své úspory se mi během následujících let podařilo přikoupit několik hektarů okolní louky, obzvláště si cením území kolem Nového potoka, který je zapsán v soustavě Natura 2000.

Zpočátku jsem budoval menší tůně a prováděl výsadby z vlastních prostředků a později i částečně za pomoci podpůrných dotačních programů Agentury ochrany prostředí a krajiny ČR.

Následně jsme ve spolupráci s profesionály, například biologem Davidem Fischerem, vytvořili rozsáhlejší projekt, který uspěl v Operačním programu Životní prostředí). Celkově se podařilo zrevitalizovat cca. 5 ha pozemků.

Rozkládají se zde tůně, mokřad, remízy, solitérní výsadby a motýlí louky. Celá lokalita byla velmi rychle osídlena nemalým počtem chráněných a ohrožených organismů. Hojně se zde nyní vyskytuje několik druhů skokanů, čolků, užovky, rosničky, objevily se i kuňky žlutobřiché a několik druhů vážek a šídel.

Kromě běžných ptáků zde můžeme občas pozorovat černé čápy, orla mořského (hnízdí na blízkých Padrťských rybnících), sluky, vodouše. Celkově na těchto plochách vzrostla biodiverzita velmi výrazně.

Tůně a mokřad zadržují odhadem 4-5 tisíce m3 vody, což je pro okolní život evidentně velmi prospěšné.

Pokud se mi podaří přikoupit další navazující pozemky, rád bych v budoucnu pokračoval v rozšíření revitalizované lokality.

150 150 Martin Rathan: Koupil jsem si pozemek a vybudoval na něm mokřady 2023-04-15