Pro naplnění touhy objevovat, poznávat a představovat život velkomoravské říše v období Mojmírovců, byla vybudována novostavba archeologické základny v krajině nedaleko akropole velkomoravského hradu Mikulčice – Valy. Z krajinářského pohledu bylo výzvou smířit nově navržený objekt s historickou krajinou osídlenou již v pravěku a raném středověku.

Multifunkční prostor

Vlastní stavba archeologické základny je unikátní jak svým propojením širokého spektra funkcí, tak i architektonickým výrazem. V jednom objektu současně probíhá, přednášková činnost v konferenčním sále, výzkum v laboratořích navazujících na depozitář a současně jsou zde i kapacity pro ubytování externích specialistů.

Umístění v krajině

Objekt je situován na vyvýšené duně Trapíkov, kde je svou zvýšenou polohou chráněný proti jarní vodě charakteristickou pro zdejší lužní krajinu. Současně se jedná o strategické místo při vstupu do památkového areálu přímo napojené na přístupovou komunikaci z Mikulčic.

Zasazení objektu do krajiny a jeho uplatňování v dálkových pohledech je koncipováno jako částečně přiznané, kdy severní fasáda vystupuje z porostu doprovázejícího přístupovou komunikaci k akropoli. Cílem krajinářských úprav je navázat na okolní charakter původních, lužních, luk se solitérními stromy vzájemně vymezenými porostními lemy.

V rámci vlastních krajinářských úprav zde proběhla obnova lužní louky s výsadbou solitérních stromů, parkovací a pojízdné štěrkové trávníky s travinobylinným společenstvem., záhon a popínavé rostliny v atriu, osetí průlehů pro zasakování srážkových vod a extenzivní střešní zahrady.

Druhové zastoupení rekonstruované lužní louky bylo navrženo, ve spolupráci s Marii Starkovou z fi. Agrostis trávníky, s.r.o., na základě původní druhové skladby okolních luk. Směsi pro štěrkové trávníky a průlehy byly navrženy s ohledem na specifické požadavky těchto stanovišť.

Výsadba

Druhové zastoupení nově navržených výsadeb stromů je složeno z původních, typických zástupců tvrdého luhu jako např. dub letní – Quercus robur, jasan úzkolistý – Fraxinus angustifolia, lípa srdčitá – Tilia cordata, a z doplňkových druhů třešeň ptačí – Prunus avium, , javor babyka – Acer campestre, habr obecný – Carpinus betulus . Akátová monokultura, vymezující objekt od přístupové komunikace, bude postupně převedena na původní dubový porost vyskytující se v bezprostředním okolí.

150 150 Archeologická základna Mikulčice 2024-02-23
Typ
Krajina a voda
Místo
Mikulčice 736, 696 19, Mikulčice, Hodonín, Jihomoravský kraj
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.pelcak.cz, www.terraflorida.cz
Rozloha v m2
3 085
Projekt
2011
Realizace
2011–2013
Náklady v Kč
1 000 000
Investor
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Zhotovitel
Alfagreen, s.r.o.
Vložil
Antonín Wagner 17. 3. 2021