Praha se stává vlastníkem cenných pozemků u meandrů Botiče v Hostivaři, plánuje velkou revitalizaci celé lokality

Trojmezí – oblast na pomezí městských částí Praha 4, 10, 11 a 15, je významnou přírodní a rekreační lokalitou dříve zemědělsky využívané krajiny, která však do dnešní doby nebyla schopna naplňovat svůj plný potenciál. Díky odkupu části pozemků ze soukromého vlastnictví a komplexnímu řešení celé lokality by se toto mělo v nejbližší budoucnosti změnit.

Zastupitelstvo schválilo plán o koupi pozemku v této lokalitě o výměře 23590 m2, jehož původní funkcí byla orná půda. Cena pozemku byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 005612/2023 ze dne 20.2.2023, který stanovil cenu pozemku v celkové výši 7 784 700 Kčneboli 330 Kč/m2. „Převedením tohoto pozemku do vlastnictví Prahy dojde k zásadnímu posunu při řešení celého prostoru Trojmezí a naplní se další krok směřující ke sjednocení plánování budoucnosti celé oblasti. Odkup má navíc význam i pro ochranu přírodní památky Meandry Botiče a zachování unikátní biodiverzity. Je totiž součástí jejího ochranného pásma. Kromě přírodní památky Meandry Botiče se tu nachází i několik retenčních nádrží nebo rozsáhlý zanedbaný ovocný sad s potenciálem pro posílení biodiverzity oblasti,“ říká pražský radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy Adam Zábranský. „Formou směn, výkupů a dalších majetkoprávních operací chceme pro Pražany zajistit veřejnou přístupnost i dalších jejich oblíbených rekreačních lokalit, jako jsou koupaliště a parky,“dodává Adam Zábranský. Materiál nyní bude postoupen k projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Trojmezí je významnou rekreační lokalitou například pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic. Větší část území zasahuje do přírodního parku Hostivař–Záběhlice. Kromě přírodní památky Meandry Botiče se tu nachází i několik retenčních nádrží nebo rozsáhlý zanedbaný ovocný sad. V minulosti si jak vlastníci, tak občanská sdružení nechali pořídit na území několik studií, ale žádný návrh nenalezl potřebnou shodu. V dubnu 2021 proto Magistrát hl. m. Prahy společně s městskými částmi vydal memorandum o společném postupu při využití území Trojmezí.

Celý projekt se týká revitalizace zanedbaného a těžce prostupného území v příjemné místo pro bezpečný pohyb a pobyt. Jeho hlavním cílem je citlivá úprava lokality coby cenného krajinného celku s důrazem na péči o přírodní hodnoty a v souladu s okolním prostředím. Postupnými kroky dojde k navržení možností rozvoje rekreačních aktivit s ohledem na ochranu krajiny, prověření podmínek zachování zemědělského hospodaření v ohleduplné formě a zjištění eventuality komunitního zahradničení. Ruku v ruce s tím jde i příprava prostředí pro uskutečnění příležitostných environmentálních vzdělávacích programů a obnovení sítě pěších cest a cyklotras.

„V minulém volebním období jsme za úzké spolupráce s dotčenými městskými částmi zadali zpracování krajinářské studie. Koncept studie byl představen veřejnosti na několika setkáních a na procházkách v území. Studie navrhuje postupnou revitalizaci tohoto rekreačního území. Pro realizaci jednotlivých kroků je potřeba majetková držba a jsem rád, že se nám podaří získat první pozemky. V tomto úsilí budeme dále pokračovat,“ zdůrazňuje Petr Hlaváček.

Mám velkou radost, že hlavní město může přispět k tomu, aby bylo možné celé rozsáhlé území uchopit komplexně a s respektem k názorům obyvatel. Město v minulosti uzavřelo memorandum s dotčenými městskými částmi. kde příslíbilozachování volnočasového charakteru oblasti ve volném čase. Oblast Trojmezí je mi velmi blízká také z toho důvodu, že ji sama využívám,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

V průběhu minulého roku jsme pořádali několik participačních akcí, které obsáhly všechny lokality Trojmezí. Díky nim jsme mohli načerpat představy místních obyvatel, jak dané území co nejlépe využít a také je seznámit se závěry studie krajinářských architektů a mluvit s nimi o konkrétních krocích, které jsou do budoucna plánovány,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Cílem společného postupu Městských částí a HMP je, aby Lokalita Trojmezí byla v budoucnu využívána v maximální možné míře ve prospěch obyvatel Městských částí Praha 4, Praha 10, Praha 11 a Praha 15, ale i jiných částí Prahy, přičemž Městské části deklarují, že mají zejména zájem na tom, aby byla provedena revitalizace Lokality Trojmezí a aby byla zachována zeleň, vybudovány parky a podniknuty další kroky k obnově tohoto území.

Krajinářskou studii území naleznete v tomto dokumentu.

Více informací o celém projektu Trojmezí, včetně podkladů pro studii krajinářských architektů, lze najít na webových stránkách projektu.

150 150 Praha se stává vlastníkem cenných pozemků u meandrů Botiče v Hostivaři, plánuje velkou revitalizaci celé lokality 2023-07-12