Umění a veřejný prostor

Rubrika
PREZENTACE
Datum akce:
15. 06. 2022
Délka akce:
10:00-12:00
Čas konání akce:
10:00
Místo konání:
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno-střed
Pořadatel:
Dům umění města Brna a Brno 2028
Facebook:
https://www.facebook.com/

Série prezentací a následná diskuse na téma umění ve veřejném prostoru pořádaná v rámci doprovodného programu 8. ročníku přehlídky Brno Art Open 2022 gGeEnn ve spolupráci s Brno 2028.
PROGRAM pro veřejnost

10:00–12:00

Dopoledne věnované prezentacím a diskusi na téma umění ve veřejném prostoru. Mezi prezentujícími přivítáme kurátorku Cornelii Offergeld, která vede vídeňský projekt Umění ve veřejném prostoru (KÖR) i jednoho z kurátorů výstavy Brno Art Open Milana Kreuzziegera, který nás seznámí blíže s koncepcí výstavy gGeEnn Mendel is… an Artist!. Zazní též nové poznatky teoretičky architektury Jany Kořínkové ke vzniku uměleckých děl instalovaných v průběhu 110 let v předpolí Domu umění města Brna a přilehlého parku Koliště I. Za Kancelář architekta města Brna vystoupí Michal Doležel, který představí záměr KAM na krajinářsko-architektonickou soutěž na úpravu okolí Domu umění města Brna.

Moderátorka: Terezie Petišková, ředitelka Domu umění města Brna

Dopolední prezentace a následná diskuse jsou přístupné pro všechny, které zajímá veřejný prostor a jeho proměny nejen v kontextu umění v něm. Vstup zdarma.

Na dopolední blok prezentací a diskusi naváže odpolední workshop, v rámci kterého proběhne ideová diskuse a příprava pilotního projektu, jehož výstupem je postupné osazování 28 míst pro umění ve veřejném prostoru města Brna napříč centrem i periférií v letech 2023–2028. Záměrem workshopu je pojmenování úskalí realizací uměleckých děl v otevřeném prostoru moderního města a hledání řešení v podobě konkrétního projektového záměru, který bude součástí brněnské kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028.Moderátorky workshopu: Šárka Zahálková, programová ředitelka GAMPA a Marcela Straková, programová ředitelka Brno 2028

DOPOLEDNÍ PREZENTACE:

Cornelia Offergeld
KÖR – umění ve vídeňském veřejném prostoruCornelia Offergeld představí fungování instituce KÖR, která byla založena v roce 2004 ze společné iniciativy podnikatelských skupin Kultura, Rozvoj měst a Bydlení. Úkolem KÖR je oživovat veřejný prostor města Vídně pomocí stálých nebo dočasných uměleckých projektů. Cílem je posílit identitu města a jednotlivých čtvrtí v oblasti současného umění a oživit funkci veřejného prostoru jako agory – místa společensko-politické a kulturní debaty. KÖR realizuje umělecké projekty, zadává zakázky umělcům, organizuje umělecké soutěže na projekty ve veřejném prostoru, uděluje granty umělcům nebo realizátorům projektů a realizuje související aktivity (sympozia, publikace, zprostředkovatelské programy atd.).Cornelia Offergeld, kurátorka a ředitelka KÖR Public Art Vienna, je kurátorka a historička umění žijící ve Vídni. V rámci různých angažmá, mimo jiné pro Public Art Lower Austria, kurátorsky připravila řadu projektů pro veřejný prostor nebo vyvinula – společně s Augusto Boals Invisible Theatre – formáty představení ve veřejném prostoru. Ve své akademické práci se zabývá projevy kolektivní paměti a lingvistiky v umění. V letech 2013-2016 byla členkou Poradního výboru pro veřejné umění Dolního Rakouska. V současné době je předsedkyní poradního sboru BIG ART.


BAO 2022 – biologické entity a meteorologické umění ve veřejném prostoru.

Výchozím bodem příspěvku je kurátorská zkušenost (spolukurátorem je Milan Mikuláštík) s přípravou letošního Brno Art Open, které je připomínkou 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela. Zatímco počáteční ročníky BAO měly podtitul „sochy v ulicích“, mendelovská témata (genetika, meteorologie, včelařství) nás přivedla k uměleckým projektům, které se zaměřují na biologické entity nebo meteorologické jevy. Může nová environmentální citlivost vůči klimatickým změnám a entitám, které překračují rámec antropocentrismu, ukázat také nové dimenze veřejného prostoru?

PhDr. et RNDr. Milan Kreuzzieger, PhD
Vědec, kurátor výstav, vysokoškolský pedagog, zaměřuje se především na problémy vizuální kultury 19. až 21. století, které souvisejí se vztahy mezi kulturami, teorií různorodých modernit a dalšími současnými tématy humanitních a sociálních věd. Podílel se na založení Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR (2006-2021). Přednáší na Fakultě humanitních a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako kurátor se podílel na výstavách: In a Landscape, Rozhněvaná planeta/Angry Planet. Globální konflikty – lokální souvislosti a Velký obraz. Divadelní opony 19. – 21. století v českých zemích. Je autorem odborných článků a knihy Kultura v době zrychlené globalizace. Studie k transkulturnímu obratu (Praha 2012). Společně s Janou Horákovou editoval knihu momentUM. Umění a kosmopolitní modernita (Brno, 2018) a s O. Lánským Modernita/modernity v euroasijských civilizačních a kulturních kontextech (Praha, 2016).

Mgr. Jana Kořínková Ph.D.
„Dům umělců v Brně už stojí; hůř bude o umělce.“ Proměny výtvarného řešení Domu umění města Brna a jeho okolíPříspěvek představí proměny výtvarného řešení hlavní budovy Domu umění města Brna, tj. od doby Riedova Künstlerhausu, přes poválečnou rekonstrukci stavby podle projektu Bohuslava Fuchse až po současné řešení. Pozornost bude věnována též uměleckým dílům, jejichž přítomnost v bezprostředním okolí budovy přímo souvisí či souvisela s provozem instituce.Mgr. Jana Kořínková Ph.D., Historička umění a architektury se zaměřením na 20. století, vysokoškolská pedagožka působící na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a ředitelka nakladatelství VUTIUM.

Mgr. Michal Doležel
Připravovaná architektonicko-krajinářská soutěž na předprostor Domu umění a park na KolištiPrezentace chystané krajinářsko-architektonické soutěže na část parku Koliště, ve kterém se Dům umění nachází. V rámci řešeného území budou navržena veřejná prostranství předprostoru Domu umění. Navržené řešení by mělo rozdělit území do jednotlivých etap tak, aby bylo možné realizovat nezávisle na sobě předprostor Domu umění a následně zvlášť park Koliště I. Účelem a posláním krajinářsko-architektonické jednofázové otevřené projektové soutěže o návrh je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení a vybrat zpracovatele projektové dokumentace, kterému následně město Brno zadá zakázku na projektovou dokumentaci.

Mgr. Michal Doležel, vedoucí Oddělení projektů ve veřejném prostou a architektonických soutěží Kanceláře architekta města Brna. V minulosti působil jako člen Rady městské části Brno-střed a také jako zastupitel Jihomoravského kraje

150 150 Umění a veřejný prostor 2022-06-13