Regulované a zahloubené koryto Staré Ponávky protékající zanedbaným územím bylo upravené do přírodě blízké podoby. V navazující ploše nad sídlištěm Komárov vznikl park. Síť pěšin a terénní úpravy umožnily zprostupnění území a přístup návštěvníků k vodě.

2019

Brno - Komárov

Stará Ponávka v Komárově

Určujícím prvkem revitalizace byl vodní tok Staré Ponávky. Břeh podél vodního toku byl upraven masivním odtěžením navážek. Rozšíření a posunutí části koryta umožňuje návštěvníkům přímý kontakt s vodou.

Podél toku byly zachovány perspektivní břehové porosty. V parkové ploše byly vysázeny stromy a keře, podél břehů byly založeny porosty vlhkomilných bylin. Centrální prostor parku tvoří pobytový trávník, po obvodu přechází v luční záhony. Parková úprava vytváří příznivé mikroklima a pomáhá zadržovat vodu v oblasti.

Prostupnost je zajištěna sítí pěšin. V užší a hlubší části koryta zajišťují kontakt s vodou pobytové schody a molo umístěné nad hladinou. Říčku překlenují 3 osvětlené lávky pro pěší, díky kterým jsou propojeny plochy sídliště s revitalizovaným komerčním areálem na protějším břehu. Celý prostor je tak příjemným místem pro rekreaci obyvatel sídliště i pro zaměstnance blízkých komerčních areálů.

150 150 Stará Ponávka v Komárově 2024-02-24
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Brno - Komárov
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Ing. Jiří Bednařík - dopravní stavby
Web
http://www.fontes.cz
Rozloha v m2
12 000
Projekt
2015–2018
Realizace
2019
Náklady v Kč
20 000 000
Investor
Statutární město Brno, Veřejná zeleň města Brna
Zhotovitel
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Kavyl, s.r.o.
Další
Adapterra awards 2020, https://www.adapterraawards.cz
Vložil
Olga Veselá 11. 2. 2021