Gahurův prospekt patří k urbanisticky nejcennějším místům ve funkcionalistickém městě Zlíně. Je charakteristický rozvolněným urbanismem vytvořeným architektem Františkem Lydií Gahurou (1891-1958) ve 20. a 30. letech 20. století. Jedná se o hlavní severojižní kompoziční osu centra města, tvořící „zelenou“ páteř. Řešená část se nachází ve spodní části prospektu, je obklopena budovami Tržnice a obchodního domu na západní straně a na východní straně v 80. letech asanovanými Masarykovými školami

2013

Gahurův prospekt, Zlín

Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně

Po smrti Tomáše Bati, byl zelený pás završen reprezentativním proskleným památníkem. Proměna Gahurova odkazu začala a pokračovala v roce 1961, kdy byla v dolní části prospektu – v řešeném území – osazen pomník komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, po němž bylo město přejmenováno. Pomník byl v roce 1990 deinstalován, prostor zůstal neřešen a na místě Masarykových škol bylo v roce 2007 postaveno Kongresové centrum a rektorát Univerzity Tomáše Bati.

Řešení revitalizace GP vzešlo z veřejné architektonické soutěže, iniciované po komunálních volbách novými radními města Zlína.

Naším hlavním záměrem se stalo naplnění základní a na první pohled jednoduché ideje „Projít a nepřerušit“. Projít – umožnit lidem volný pohyb v prostoru, který je kultivovaný, čistý, přehledný a funkční, nepřerušit – cíleně reagovat na koncepci F. L. Gahury. Tedy vztahovat projekt jak k lidskému, tak k urbanistickému měřítku. Tento záměr byl zrealizován prostřednictvím modelace terénu plynulým vypnutím tvaru travnatých ploch do podoby mírných kopečků a vybudováním nových chodníků zapuštěných pod úroveň terénu. Pro vzdáleného pozorovatele tak vzniká dojem, že území je zatravněné a celistvé, nepřerušený pás zeleně se opticky sčítá a vytváří efekt trávníkového zrcadla. Uvnitř GP naopak nově vzniklý terén chrání odpočívajícího chodce od rušné křižovatky. Každý si může pohodlně sednout na zvýšené obrubníky nebo přímo na trávník, který je zátěžový a předurčený k pobytu. Nové trasy odkazují na již existující chodníky v horní části GP, které v diagonálách rovněž protínají travnatou plochu a spojují jednotlivé objekty internátů po obou stranách. GP je místem křížení a pohybu většího počtu lidí, proto je i v návrhu zdůrazněn moment křížení protínajícími se cestami pro pěší.

Autorem výtvarného díla je Jiří Valoch. Dílo tvoří krátké textové sdělení – „pokaždé úplně jiná slova“, které je šestkrát zopakováno napříč celým prostorem na kolmých stěnách obrubníků. Význam díla je otevřený mnoha interpretacím – věta může vyvolat emoci, nést osobní sdělení diváka-chodce, který se v prostoru nachází. Ve vztahu k pomníku Klementa Gottwalda, který se v prostoru v minulosti nacházel, můžeme „pokaždé úplně jiná slova“ chápat jako memento, připomínku poukazující na relativitu a pomíjivost veřejných pomníků, politických systémů – i relativitu samotných slov.

150 150 Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně 2024-02-25
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Gahurův prospekt, Zlín
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Ing. arch. Petra Martináková, ing. arch. Martin Velecký
Web
http://www.ellement.cz
Rozloha v m2
8 725
Projekt
2011–2012
Realizace
2013
Náklady v Kč
16 000 000
Investor
Magistrát města Zlína
Zhotovitel
KKS spol s.r.o., Zlín
Další
spolupráce s kurátorkou Lucií Šmardovou - výtvarné dílo Jiří Valoch
Vložil
Hana Maršíková 5. 1. 2021