Nejmladší brněnský park se rozkládá na území pod ulicí Plachty v Novém Lískovci. Název ulice je vzpomínkou na někdejší zemědělskou krajinu, kde se pokosená a usušená tráva sbírala do plachet. Postupem let zde vyrostla zahrádkářská kolonie a tu pak pohltilo panelové sídliště. Plánovaná expanze sídlišť na západním okraji Brna však byla po roce 1989 zastavena a díky prosazení změny územního plánu v roce 2002 bylo místo nakonec určeno pro vybudování parku.

2011 - 2012

Brno - Nový Lískovec

Park pod Plachtami

Jan Zezůlka

,

Petr Förchtgott

Území parku je vymezeno obvodovou zelení, tvořenou vzrůstnými stromy a souvislými keřovými skupinami. Vnitřně se park člení na část pobytovou, kam jsou umísťovány herní prvky, a část přírodní s jezírkem a květnatými loukami. Vodní nádrž tvoří kompoziční těžiště celého parku, k ní směřují pohledy z křižovatek, cest či nástupních míst. Uvnitř parku proto rostou jen solitérní dřeviny. Lávka procházející přes jezírko je umístěna ve směru přirozené pěší trasy. Vyhlídkový altán v nejvyšším místě parku je natočen ve směru výhledu do volné krajiny, pohledová osa směřuje přes vodní nádrž na věž kostela v Troubsku a odkazuje tím na dávné principy krajinných kompozic.

Vodní nádrž byla od počátku zamýšlena jako pilotní projekt pro využívání srážek. Napájena je vodou jímanou ze střech věžových panelových domů, která je přiváděna podzemním potrubím, přecházejícím v posledním úseku v otevřené koryto. Projekt byl komplikován faktem, že území protíná těleso kolektoru i další inženýrské sítě. Při stálé provozní hladině činí objem zadržované vody 630 m³, během přívalových srážek může dosáhnout až 890 m³ – je to tedy zároveň nádrž retenční. Přitom funguje na principech přírodního biotopu – bez umělé filtrace, zato je věnována pozornost i složce živočišné.

Pro výsadbu ve vyprahlých podmínkách Kamenného Vrchu byly vybrány odolné a především suchovzdorné dřeviny. Jsou to druhy různého geografického původu, celkový přírodně působící charakter parku je však dodržen – z výsadeb byly vyloučeny všechny nápadně atypické zahradní formy. V parku byly provedeny rozsáhlé navážky a modelace terénu, využívající přebytky zeminy z výkopu nádrže, ale i ze stavby sportovního centra v sousedství. Tento na živiny chudší substrát plánovitě pokrývá plochy předurčené pro květnaté louky.

Park pod Plachtami kromě Ceny děkana v soutěži Park roku 2014 následně získal “Ocenění za spojení ekologického přístupu k řešení retence a akumulace srážkové vody se společenskými funkcemi veřejné zeleně na sídlišti” v soutěži Park desetiletí.

150 150 Park pod Plachtami 2021-03-29
Typ
Parky
Místo
Brno - Nový Lískovec
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Ing. Vojtěch Joura
Rozloha v m2
32 000
Projekt
2005 - 2011
Realizace
2011 - 2012
Náklady v Kč
11 250 000
Investor
Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec
Zhotovitel
Cooptel, stavební a.s., Kavyl spol. s r.o.
Další
Cena děkana ZF soutěži Park roku 2014,
Vložil
Petr Förchtgott 20. 10. 2020