Navzdory tomu, že nebřenické golfové hřiště je vsazeno mezi lesy, louky a vodní plochy, byl od počátku projektu kladen důraz i na vytvoření kvalitní krajinné vegetace. Ta se sestává z výsadeb stromů různých velikostí, keřů a osevu více typů trav i v kombinaci s bylinami.

2018

Nebřenice

OAKS PRAGUE – III. KRAJINNÁ ZELEŇ GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ

Šmídová Landscape Architects

Výsadby dřevin

Při návrhu zeleně na golfovém hřišti bylo použito výhradně domácích rostlinných druhů a zároveň tzv. stanovištně vhodných. To znamená, že druhová skladba vyhovuje svými nároky půdními, hydrickými a klimatickými danému místu. V této dané oblasti Středočeského kraje se jedná o porosty dubohabřin, kdy kosterními dřevinami bývají duby, habry, javory a lípy. Tyto jsou pak doplněny mnoha dalšími druhy dřevin. Pro kompozici byla důležitá přirozenost nově vytvářených porostů a vyvarování se uměle vypadajícím výsadbám. Stromy jsou tedy nepravidelně rozptýlené. V takové podobě mají i vzhledově napodobovat tzv. remízy v krajině, které člení kulturní půdu a vytváří přírodní enklávy a rozhraní pro živočichy. Takto koncipované porosty tvoří mozaiku zdejší vzrostlé zeleně a pohledově oddělují jednotlivé jamky (dráhy) golfového hřiště. Celé hřiště tak spolu s pestrou škálou okolních ploch tvoří střídání travnatých ploch, luk, křovin, vzrostlé zeleně a do toho všeho se začleňují i vodní plochy a lesy.  Dřeviny se však uplatňují i jako solitéry, které ve většině případů označují z dálky místa jako jsou jamkoviště, křižovatky cest, nebo jen vytváří kulisu v podobě řídké skupiny stromů.

Travobylinné osevy

Pojem „travobylinný“ je použit z důvodu, že bylo navrženo více typů osevu. Intenzivně udržované hrací plochy jsou tvořeny z osiv výhradně travních, zatímco ve směru od hrací osy k okraji drah navazují porosty i s příměsí bylin, které těmto travnatým plochách dodávají i kvetoucí aspekt. Zároveň se tyto plochy sečou méně a vytvářejí přívětivější útočiště a úkryt pro živočichy uprostřed areálu hřiště.

150 150 OAKS PRAGUE – III. KRAJINNÁ ZELEŇ GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ 2021-03-29
Typ
Velké areály
Místo
Nebřenice
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Kyle Phillips Golf Course Design, tým Oaks: www.oaksprague.cz/tym-oaks
Web
www.smidova-la.com
Rozloha v m2
1400000
Realizace
2018
Investor
Arendon a.s.
Vložil
Lukáš Pinkava 3. 11. 2020