V kontaktu s lesy. To je to, co významně charakterizuje areál Oaks Prague. Pro zdejší lesy je typický hospodářský typ lesů, tedy spíše jednodruhové, tzv. monokulturní porosty, většinou ze smrku ztepilého. Jsou zde však i porosty blízké stanovištně vhodnějšímu typu lesa, zde ve Středočeském kraji tzv. dubohabřinám. To jsou lesní porosty s dominantním habrem, dubem, dále s příměsí lípy, javoru apod. Právě k takové podobě je snaha směřovat i zdejší nebřenické lesy.

2019

Nebřenice

OAKS PRAGUE – II. KRAJINA

Šmídová Landscape Architects

Zalesňování

Právě nově založené lesní plochy představují značnou část zeleně i spolu se zelení na golfovém hřišti. Okrajové, ale i vnitroareálové nové plochy lesů představují zejména kompenzaci danou územním plánem. Kompenzaci za některé části dosavadních lesů, které na vybraných místech ustoupili golfovému hřišti. Tyto úbytky byly více než ve dvojnásobku nahrazeny plochami s novými výsadbami (okolo 7 ha). Jsou rozmístěny vesměs okolo celého areálu a jejich podoba je dána výsadbou vzrostlých stromů, tedy výsadbou neobvyklou v lesnické praxi. Běžně jsou lesy zakládány malými sazenicemi, nicméně požadavkem pro golfové hřiště bylo vytvořit již rozvinutou kulisu zeleně, a proto se přistoupilo k použití větších stromů. Tyto jsou zároveň lokálně doplněny i menšími stromky a na okrajích keři, které budou v budoucnu tvořit tzv. ekotony – rozhraní podmiňující relativně vyšší biodiverzitu danou přechodem mezi různými biotopy. Druhová skladba zalesnění vycházela ze zmíněné skladby dubohrabrových lesů a ta byla použita i pro zeleň samotného golfového hřiště. Celek má tedy tvořit příbuzné porosty, které jsou v prostoru hřiště pouze řidší.

Celkem bude vysazeno na místních lesních pozemcích okolo 1400 stromů. Obdobně jako na sadových úpravách golfového hřiště jsou dřeviny chráněny proti korní spále bílým nátěrem a před okusem zvěří speciálním svrchním nátěrem. Obojí umožňuje zachovat vzdušné podmínky pro kmeny a nemusí být realizovány oplocenky okolo kmenů, nebo okolo celých vysazených ploch.

Louky

Podobně jako s lesy zde bylo pracováno s rozmanitými druhy luk – od rafů golfového hřiště, se směsmi s letničkami podél cesty nebo využitím rekultivační směsi na místě budoucí zástavby.

150 150 OAKS PRAGUE – II. KRAJINA 2021-03-29
Typ
Velké areály
Místo
Nebřenice
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Vodohospodářská část: MV projekt, koncepce biofiltrů: Dekonta, tým Oaks: www.oaksprague.cz/tym-oaks
Web
www.smidova-la.com
Rozloha v m2
1400000
Projekt
2018
Realizace
2019
Investor
Arendon a.s.
Vložil
Lukáš Pinkava 3. 11. 2020