Lesopark na Křížovém kopci nad Hustopečemi s kaplí sv. Rocha byl rozšířen o 2 hektary zemědělské půdy. V tomto kousku krajiny byl zrealizován komponovaný prostor, který plní funkci biocentra stepního a lesostepního charakteru a zároveň odkazuje na historické genius loci místa i současné využití obyvateli Hustopečí.

2018

Hustopeče

Křížový kopec v Hustopečích

ATELIER FONTES,

Veronika Huková

V základním členění – kompoziční objekt – úsek – oddělení – skupina – prvek je kompozičním objektem celé lokální biocentrum, kompoziční úseky jsou tvořeny stávajícím lesoparkem v okolí kaple sv. Rocha, řešeným územím a porosty na západně orientovaných svazích.

Základním kompozičním propojením řešeného území a stávajícího lesoparku má být pohledová vazba mezi boční stranou kaple sv. Rocha a dřevěným křížem umístěným v horní části navazujícího svahu.

Pohledovou vazbu v prostoru zdůrazňuje hlavní alej nově navrhovaného kompozičního úseku, jejíž osa vychází z půdorysného tvaru kaple sv. Rocha jako kolmice na osu stavby.

Tato hlavní podélná osa tvořená alejí je pak v půdorysu proložena kolmo příčnou alejí tak, aby byl i v půdorysu vytvořen kříž. V místě křížení obou alejí vzniká centrální kruhový prostor, jehož dominantou je výše zmiňovaný dřevěný kříž.

Za použití domácích a stanovištně odpovídajících druhů dřevin je tak navržen komponovaný celek, který má jako součást ÚSES napomoci zvýšení ekologické stability krajiny, a zároveň může sloužit ke krátkodobé rekreaci místním občanům či návštěvníkům.

Poukazuje na typické, zároveň však ohrožené lesostepní lokality jižní Moravy. Střídáním zapojených, rozvolněných porostů a otevřených ploch se vytváří prostředí pro množství rostlinných i živočišných druhů. Obnažením kolmé stěny ve sprašovém podloží a vytvořením technických prvků z přírodních materiálů (gabionové zídky, herní prvky z odumřelých kmenů a větví, kamenů apod.) jsou nabídnuty biotopy pro různé další druhy živočichů. Zachováním vinice a doplněním o sad ovocných dřevin jsou podpořeny i specifické ekosystémy charakteristické pro drobnou držbu v okolní krajině.

Centrální dispozice kříže, vertikální dominanta dřevěného kříže, dálkové pohledy i rostlinný detail v sobě mohou nést i duchovní význam.

150 150 Křížový kopec v Hustopečích 2024-02-24
Typ
Parky
Místo
Hustopeče
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
informační panely - Ondřej Voráč
Rozloha v m2
20 700
Projekt
2016
Realizace
2018
Náklady v Kč
2 300 000
Investor
Město Hustopeče
Zhotovitel
Strommy Company, s.r.o., Kavyl s.r.o.
Vložil
Olga Veselá 11. 2. 2021