Krajinářská koncepce zemědělské krajiny.

Kostelní Lhota

Krajinný plán Kostelní Lhota

Krajinářská koncepce reaguje na současné problémy, zejména ohrožení suchem a problémy spojené s intenzivním zemědělským hospodařením. Cílem je vytvoření funkčního a soudržného krajinného systému, schopného dlouhodobé existence a zajišťujícího ekosystémové služby.

Hlavním tématem návrhu je voda v krajině: vymezení údolní nivy, revitalizace koryt toků, rozšíření prostoru pro rozliv, podpora zadržování vody v krajině a obnova historického zavlažovacího systému. Důležité je i zobytnění a rozčlenění krajiny cestami pro pěší a cyklistické spojení do okolních obcí, a vytvoření vycházkových okruhů. Na stávající i navržené infrastruktury v území jsou navázány nové vegetační prvky: aleje, břehové porosty, remízky.

Výstupy koncepce jsou podkladem pro vypracování komplexních pozemkových úprav a územního plánu obce, a také jedním z podkladů pro zpracování Studie odtokových poměrů povodí Výrovky.

150 150 Krajinný plán Kostelní Lhota 2024-02-21
Typ
Koncepty a plánování
Místo
Kostelní Lhota
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.in-site.cz
Projekt
2018/2019
Vložil
atelier in-site 10. 5. 2021